Accesos directos a las distintas zonas del curso

Ir a los contenidos

Ir a menú navegación principal

Ir a menú pie de página

Guias de los Idiomas>> 2015>> semipresencial
Volver a la lista de Idiomas

Modalidad Semipresencial - CATALÁN-VALENCIANO BÁSICO A2

2014/2015 / Código de idioma : 04920017

Modalidad Semipresencial - CATALÁN-VALENCIANO BÁSICO A2

OBJETIVOS

OBJECTIUS

L’objectiu del curs és capacitar l’aprenent per a comunicar-se adequadament, sense que hagi de recórrer a altres persones, en qualsevol situació i sobre qualsevol tema, encara que li manqui en català la desimboltura i fluïdesa de la llengua pròpia. A la fi del curs, l’estudiant ha de saber entendre l’essencial d’un missatge escrit o oral, explícit i relativament senzill.
L’habilitat comunicativa comprèn el coneixement específic de la cultura i de la societat dels territoris on es parla català-valencià. El domini d’aquesta habilitat ha de permetre que l’usuari supleixi les limitacions comunicatives amb estratègies que facin actuar l’interlocutor com a mitjà per a completar el sentit del discurs.
Aquestes habilitats lingüístiques abracen, doncs, la comprensió i l'expressió tant oral com escrita i el seu domini implica adquirir unes capacitats que permetin a l’alumne comprendre i produir textos de manera satisfactòria, la qual cosa incideix tant en l’aspecte lingüístic com en el comunicatiu.