Accesos directos a las distintas zonas del curso

Ir a los contenidos

Ir a menú navegación principal

Ir a menú pie de página

Guias de los Idiomas>> 2015>> semipresencial
Volver a la lista de Idiomas

Modalidad Semipresencial - CATALÁN-VALENCIANO INTERMEDIO B1

2014/2015 / Código de idioma : 04920021

Modalidad Semipresencial - CATALÁN-VALENCIANO INTERMEDIO B1

OBJETIVOS

OBJECTIUS

Com hem indicat més amunt, aquest curs intenta que l'aprenent guanyi autonomia en la seva capacitat expressiva davant les situacions més diverses i que se senti ja capaç de participar amb fluïdesa, precisió i correcció, en processos de comunicació, sense veure's limitat a torns breus −de vegades mínims− d'intervenció.
Si assumim que l'alumne ja posseeix un conjunt limitat d'estructures que ha après a utilitzar per a poder-se comunicar en situacions concretes, s'imposa que el següent pas −el propi d'aquest nivell− persegueixi tot el que potenciï la capacitat creativa de l'alumne en el procés de comunicació, tant oral com, més limitadament, escrit. L'alumne d'aquest nivell haurà d'enfrontar-se ja a situacions comunicatives complexes i, a més, haurà d'aconseguir un domini mínim de la llengua escrita.