Accesos directos a las distintas zonas del curso

Ir a los contenidos

Ir a menú navegación principal

Ir a menú pie de página

Guias de los Idiomas>> 2015>> semipresencial
Volver a la lista de Idiomas

Modalidad Semipresencial - CATALÁN-VALENCIANO AVANZADO B2

2014/2015 / Código de idioma : 04920036

Modalidad Semipresencial - CATALÁN-VALENCIANO AVANZADO B2

OBJETIVOS

OBJECTIUS
El Nivell avançat completa els dos anteriors tant quant a les habilitats de comunicació oral com escrites. Les segones són, ara, objecte d'especial atenció, per la qual cosa s'incideix particularment en el treball amb textos. L'estudiant, al final d'aquest curs, ha de ser capaç d'utilitzar amb eficàcia la llengua estàndard en situacions comunicatives que requereixin un llenguatge mitjanament formal o formal. Igualment, ha de ser capaç d'escriure, amb adequació i correcció, textos de formalitat mitjana relatius a l'àmbit laboral i social, i ha de poder entendre textos escrits sobre temes d'interès general i específics de divulgació, de finalitats i graus de formalitat diversos, i de diferents varietats geogràfiques.