Accesos directos a las distintas zonas del curso

Ir a los contenidos

Ir a menú navegación principal

Ir a menú pie de página

Guias de los Idiomas>> 2021>> Semipresencial

Modalidad Semipresencial - CATALÁN-VALENCIANO SUPERIOR C1

2020/2021 / Código de idioma : 04920040

Modalidad Semipresencial - CATALÁN-VALENCIANO SUPERIOR C1

CONTENIDOS

Temario

La organización del programa que os presentamos corresponden a los contenidos de Lengua para el nivel C1 publicados por la Direcció General de Política Lingüística (DGPL) de la Generalitat de Catalunya.

A lo largo del curso, se trabajarán diferentes tipos de textos (periodístico, literario, argumentativo, publicitario, carta personal e impersonal, invitación, currículum, solicitud, descripción…), así como las diferentes etapas de producción del texto (planificación, textualización y revisión), la adecuación, el estilo…

A grandes rasgos, el programa del curso es el siguiente:

 

Formes d’organització textual:

 • Els gèneres textuals
 • Les etapes de producció
 • L’adequació del text a la situació comunicativa i al gènere
 • L’estil

 

L’oració:

 • Oració simple i composta.
 • Oració composta: coordinades i subordinades.
 • Modalitats oracionals: declarativa, imperativa, interrogativa, exclamativa.
 • L’ordre dels mots dins la frase.
 • Estructures oracionals: construccions personals i impersonals, actives i passives, interrogatives indirectes.

 

Article:

 • Apostrofació i contracció (casos especials)
 • El lo neutre.
 • Llur/llurs
 • Quantitatius variables i invariables.
 • Pronoms febles (combinacions binàries)

 

El nom:

 • Flexió de gènere i nombre (abstractes en –or, diferències de gènere amb el castellà, casos especials, plurals invariables…)
 • Flexió de gènere i nombre

Pronoms:

 • Usos pronominals de possessius, demostratius, indefinits, numerals i quantitatius.

Relatius:

 • Concepte, tipus i funció sintàctica.
 • Que, qui, què, qual, on.
 • Article + que
 • Relatiu adjectiu qual
 • Pleonasmes més habituals.

 

El grup verbal:

 • Transitius, intransitius, personals, impersonals.
 • Modes i temps verbals.
 • Usos més freqüents de ser i estar
 • Perífrasis d’obligació, de probabilitat…
 • Verbs amb formes velaritzades
 • Participis irregulars.
 • Concordança del participi.
 • Usos del gerundi.
 • Correlació dels temps verbals en les oracions compostes condicionals.
 • Conjugacions que presenten dificultats.

Adverbis:

 • Doble negació
 • Partícula pas
 • Adverbis i locucions de probabilitat

 

Enllaços:

Preposició:

 • Usos de fins/fins a, com/com a, cap/cap a…
 • Ús del de partitiu
 • Canvi i caiguda

 

  Conjuncions:

 • Coordinació, copulatives, distributives, disjuntives, adversatives i il·latives.
 • Conjuntives de coordinació, de subordinació.
 • Temporals, de lloc, comparatives, consecutives, condicionals…
 • Sinó/si no
 • Perquè, per què, per a què.

 

Lèxic:

 • Frases fetes i refranys.
 • Metàfora, comparació i analogia.
 • Sinonímia, antonímia i polisèmia.
 • Composició de paraules.

 

Ortografia:

 

 • A/e àtones
 • O/u àtones
 • Diftongs
 • Elisió, sinalefa i sinèresi
 • Accentuació (diacrítics, pronunciació i accentuació errònia per canvi de síl·laba tònica)
 • Dièresi
 • Ortografia de b/v
 • Essa sorda i sonora
 • P/b, c/g, t/d
 • Els grups ix/x, g/j, tx/ig
 • Mm, nn, mp, mf
 • Cc, xc i sc
 • L·l
 • Casos d’emmudiment consonàntic
 • Els signes de puntuació
 • Abreviatures
 • Majúscules i minúscules