Accesos directos a las distintas zonas del curso

Ir a los contenidos

Ir a menú navegación principal

Ir a menú pie de página

INTRODUCCIÓN A LA LENGUA CATALANA

Curso 2021/2022/Subject's code24402014

INTRODUCCIÓN A LA LENGUA CATALANA

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA


BADIA I MARGARIT, A. M. (1984): Gramàtica històrica catalana. 3 i 4, València.

BALCELLS, A. et al. (1980): Història dels Països Catalans (3 vol.). Edhasa, Barcelona.

BALSALOBRE, P. i GRATACÓS, J. (eds.) (1995): La llengua catalana al segle XVIII. Quaderns Crema,Barcelona.

BASTARDAS, J.(1995): La llengua catalana mil anys enrere. Curial, Barcelona. Pàgs.73-105.

COLOMINA, Jordi (1999): Dialectologia catalana. Introducció i guia bibliogràfica. Universitat d'Alacant,Alacant.

COLON, G. (1978): La llengua catalana en els seus textos ( 2 vol.). Curial, Barcelona.

COROMINES, J. Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua Catalana. Barcelona: Curial; LaCaixa.

DUARTE, C. i ALSINA, A. (1984): Gramàtica històrica del català. Curial, Barcelona.

GABRIEL, P. (dir.) (1994- ): Història de la cultura catalana (10 vols.). Eds. 62, Barcelona.

MARCET, P. (1987): Història de la llengua catalana (2 vol.). Teide, Barcelona.

MARTÍ, J. i MORAN, J. (1978): Documents d'història de la llengua catalana: dels orígens a Fabra. Empúries, Barcelona.

MIQUEL I VERGÉS, J. M. (1989): La filologia catalana en el període de la Decadència. Crítica,Barcelona.

MOLL, F. de B. (1991): Gramàtica històrica catalana. Universitat de València, València.

MORAN, J. (1994): Treballs de lingüística històrica catalana. Publicacions de l'Abadia de Montserrat,Barcelona

RASICO, PH.D. (1993): Estudis i documents de lingüística històrica catalana. Curial, Barcelona.

RIQUER, B. de (dir.) (1995-1999): Història, Societat, Política i Cultura dels Països Catalans.12 vol.Enciclopèdia catalana, Barcelona

RUSSELL-GEBBET, P. (1965): Mediaeval Catalan Linguistic Texts. Dolphin Books, Oxford.

SANCHIS GUARNER, M.(1980): Aproximació a la història de la llengua catalana. Salvat, Barcelona.

SEGARRA, M. (1985): Història de l'ortografia catalana, Barcelona, Empúries.

SOLÀ, J. (1987): L'Obra de Pompeu Fabra, Barcelona, Teide.

SOLÀ, J. (1991): Episodis d'història de la llengua. Empúries, Barcelona.

VENY, J. (1986): Introducció a la dialectologia catalana. Enciclopèdia Catalana, Barcelona.

VENY, J. (1987): Els parlars catalans. Palma de Mallorca: Moll.

VENY, J. (1993): Dialectologia filològica. Barcelona: Curial; PAM.

VILAR, P. (1995): Introducció a la història de Catalunya. Eds. 62, Barcelona.