Accesos directos a las distintas zonas del curso

Ir a los contenidos

Ir a menú navegación principal

Ir a menú pie de página

SEGUNDA LENGUA:GALLEGO

Curso 2021/2022/Subject's code24402584

SEGUNDA LENGUA:GALLEGO

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA


- Freixeiro Mato, X. Ramón: Gramática Galega I, II, III, IV. A Nosa Terra, Vigo

- Mariño Paz, Ramón: Historia da lingua galega. Santiago de Compostela, Sotelo Blanco, 1998.

- Monteagudo, Henrique: Historia social da lingua galega. Vigo, Galaxia, 1999.

- Ferreiro, M.: Gramática histórica galega. Santiago, Laiovento, 1997.

  -VV.AA.: Os sons da lingua. Vigo, Xerais, 1998.