Accesos directos a las distintas zonas del curso

Ir a los contenidos

Ir a menú navegación principal

Ir a menú pie de página

Guias de los Idiomas>> 2022>> Semipresencial

Modalidad Semipresencial - CATALÁN-VALENCIANO INTERMEDIO B1

2021/2022 / Código de idioma : 04920021

Modalidad Semipresencial - CATALÁN-VALENCIANO INTERMEDIO B1

CONTENIDOS

Temario

Los contenidos del curso B1 son los establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia y se pueden conseguir también a través de diversos manuales y métodos. Puesto que los materiales didácticos del CUID son materiales recomendados, esta lista es meramente orientativa. En los exámenes se exigirán los contenidos correspondientes al nivel A2 según el MCER

 

Àmbits

Funcions comunicatives

Elements gramaticals

Informacions sobre persones.

Intercanviar informacions sobre terceres persones.

Comparar persones quant a l'aspecte físic i a la manera de ser.

Donar informacions sobre hàbits i costums passats, contrastats amb els presents. Valorar aquesta informació.

Ús del perfet i del passat.

Estructures comparatives bàsiques.

Pronoms interrogatius.

Adjectius aplicables a la descripció de persones. Gentilicis. Vocabulari referit a professions, vestuari, etc. Els verbs “dur”, “semblar” i assemblar-se, “soler”, “acostumar-se”, “estar acostumat”.

Estructures com ara: “M'han dit que...”, “Saps que...?”, “Sabies que...?”.

Temps verbals: present, imperfet i plusquamperfet.

 

Parlar d'una tercera persona expressant-ne els canvis soferts (físics, anímics, de condició i ideològics).

Narrar experiències personals passades. . Relacionar la vida personal amb els esdeveniments històrics i socials dels últims anys. Donar informacions sobre esdeveniments històrics recents.

Els verbs “recordar” i “recordar-se”.

Els pronoms “ho/en” amb aquests verbs.

Locucions adverbials de temps.

Les conjuncions “però”, “malgrat”, “a causa de”.

El passat simple (3a persona del sing. i del pl.) dels verbs regulars i dels irregulars “veure”, “ser”, “sotmetre”, “suspendre” i “substituir”.

 

Redactar una nota biogràfica. Fer suposicions sobre la vida d'una persona.

Temps verbal de les narracions biogràfiques. Adverbis i locucions adverbials de temps.

Informacions sobre coses i llocs

Localitzar botigues, establiments. Comprendre les indicacions per a anar a un lloc determinat.

Descriure un objecte. Dir si ens agrada

Actes lingüístics relacionats amb l'acció de comprar i vendre.

Informar sobre el clima d'un lloc (comparar-lo amb el d'un altre). Comprendre i donar informació sobre un lloc (barri, ciutat, comarca).

Vocabulari relacionat amb l'àmbit de les botigues, establiments, etc. Estructures adverbials i prepositives de lloc.

El relatiu adverbial.

El pronom “hi”.

Les formes verbals: “hi ha”, “hi és”, “n'hi ha”.

El present de subjuntiu i l'imperatiu.

Les perífrasis de probabilitat.

Les preposicions “de”, “per (a)”, “amb” i “sense”

El complement directe.

Vocabulari relacionat amb l'oratge, l'espai urbà, etc.

 

Demanar informació sobre un habitatge. Descriure'l. Valorar-ne diferents tipus.

L'imperfet de subjuntiu en les oracions condicionals.

Les formes impersonals del verb “haver-hi”.

 

Descriure les parts de l'automòbil. Explicar-ne el funcionament. Explicar el funcionament d'una màquina.

Estructures per a preguntar i respondre sobre la finalitat o la utilitat d'alguna cosa.

 Subjuntiu perfet. Imperatius. Perífrasi d'obligació.

 

Entendre i donar informació sobre un lloc.

Parlar sobre viatges.

Repàs de vocabulari relacionat amb viatges i mitjans de transport.

 

Suggeriments, consells i peticions.

Expressar l'estat d'ànim d'una persona i interessar-se per l'estat d'ànim d'algú.

Animar algú..

Ampliació de vocabulari. La conjunció “perquè”. Expressions com: “Ja n'estic tip / fart”, “Ja n'hi ha prou”, etc. “Doncs”, com a conjunció consecutiva. Present de subjuntiu de verbs irregulars (anar, fer, venir.)

 

Demanar i donar consells.

Expressar dubtes, considerar possibilitats, posar objeccions.

Imperfet de subjuntiu del verb “ser”. Verbs en condicional.

 

Planificar activitats. Fer hipòtesis irreals.

Formes del tipus “he pensat / penso + (de) + infinitiu”. El futur. Formes com: segurament, potser, a la millor.

 

Fer suposicions sobre què li deu haver passat a una persona.

Ús de la perífrasi “deure + inf. compost”. Oracions dubitatives amb “potser/a la millor…

 

Explicar un incident que ha perjudicat algú.

Construccions emfàtiques amb desplaçament d'elements. Forma d'obligació en condicional amb “haver de” i “caldre”. Repàs d'imperatius.

 

Accions, fets i esdeveniments

Expressar diversos graus de certesa o seguretat davant un fet narrat.

Narrar un esdeveniment que ha tingut lloc en un passat recent / en un passat més o menys llunyà.

Adverbis i locucions de temps.

Subordinades temporals amb “mentre” i “quan”. Adverbis que marquen l'enumeració dins d'un enunciat.

L'imperfet d'indicatiu i el passat.

 

Fer advertències. Demanar disculpes, acceptar-les, refusar-les.

Narració d'estil indirecte en passat.

La perífrasi d'obligació en perfet i passat.

 

Narrar esdeveniments passats. Fer especulacions sobre el que podia haver passat.

El plusquamperfet de subjuntiu i el condicional perfet. Formes: “(no) havia / hauria d'haver+participi”

 

Parlar sobre normes de seguretat a diverses feines i activitats. Advertir dels perills derivats de no complir una norma determinada. Causes i conseqüències dels accidents laborals. Preguntes bàsiques a cal metge.

Ampliació de lèxic relacionat amb aquests temes. Repàs de l'imperatiu. Significat dels verbs “veure” “veure-hi”, “veure-s'hi”, “sentir”, “sentir-hi”.

 

Advertir de les conseqüències que pot comportar fer o deixar de fer alguna cosa. Entendre i donar les instruccions oportunes per a fer un determinat exercici físic. Explicar les normes d'un determinat esport. Valorar esports, expressar preferències sobre els esports.

L'imperatiu i el present de subjuntiu en la formulació d'instruccions. Expressió d'advertències.

Lèxic relacionat amb el tema.

 

Fer prediccions i opinar sobre el sistema de vida en el futur. Parlar sobre possibles canvis per al futur, en el més ampli sentit del terme.

L'ús del futur perfet.

Repàs del futur simple.

 

Opinions i argumentacions

Expressar opinions.

Resumir a una tercera persona el que s'ha dit i tractat en un debat. Entendre un article periodístic sobre un tema d'actualitat.

Fórmules per a regular l'ordre de les intervencions en una discussió formal. Fórmules per a fer una enumeració dins d'una explicació i per a referir-se a una afirmació feta anteriorment.

 

Donar instruccions sobre el maneig d'un aparell o sobre els seu funcionament.

Donar instruccions sobre el comportament de les persones.

Subjuntiu present dels verbs de la tercera conjugació incoativa. Utilització de les perífrasis d'obligació amb “haver de” i “caldre”.

 

Argumentar a favor o en contra en un tema polèmic.

 Matisar, precisar, contradir o negar una afirmació.

Parlar sobre els avantatges i desavantatges d'una activitat o idea determinada.

Formes: “és mentida/fals que”; “això no vol dir que”; “a més (a més)”, “també”, “tampoc (no)”.

 

Entendre i donar una opinió sobre alguns aspectes de la societat i de la política actuals.

Fórmules per a emetre o demanar una opinió, fer un incís, etc.